DKLL Logistic

1.1. Co to jest spedycja? Spedycja sa to czynnosci podejmowane w celu zorganizowania przeslania powierzonego spedytorowi towaru z punktu A do punktu B w okreslonym czasie.

1.2. Czym spedycja rózni się od transportu? Spedytor posiadając odpowiednią wiedzę i podpisane z wieloma przewoznikami (firmami transportowymi) umowy, optymalizuje dla danego rodzaju towaru koszt jego przewozu uwzgledniając przy tym wymogi czasu jego dostawy. Spedytor zawsze reprezentuje i działa w interesie właściciela towaru a nie przewoznika, na każdym etapie zabezpiecza jego interesy. Spedytor najpierw doradza swojemu klientowi najlepsze opcje dostawy a następnie czuwa nad jego towarem aż do momentu zakonczenia przewozu. Spedytor moze wykonać dla swojego klienta wiele dodatkowych czynności, takich jak ubezpieczenie, odprawa celna, zabezpieczenie należności za towar i wiele innych.

1.3. Czym zajmuje sie agent cargo linii lotniczej? Lotniczy agent cargo zajmuje sie sprzedażą przewozów towarowych tych linii lotniczych z którymi ma podpisane umowy. Dysponuje bardzo duzą wiedzą a takze posiada prawo do wystawiania listów przewozowych, rezerwacji przewozu przesylki na danej trasie oraz atrakcyjne stawki przewozowe. Lotniczy agent cargo, który jest jednoczesnie spedytorem jest w stanie zapewnić dla swoich klientów najbardziej atrakcyjne stawki przewozowe oraz najbardziej kompleksową obslugę.

1.4. Co to jest list przewozowy? Jest to dokument potwierdzający przyjęcie towaru do przewozu (umowa przewozu). Określa on zarówno towar jak i sposób przewozu. Występuje kilka rodzajów listów przewozowych.

1.5. Co to jest konsolidacja przesyłek? Konsolidacja polega na łączeniu kilku mniejszych przesyłek podażajacych w tym samym kierunku w jedna duża. W celu tym spedytor sporządza na każda skonsolidowanż przesyłke oddzielny list przewozowy oraz list zbiorczy. Na liscie zbiorczym nadawcą jest spedytor konsolidujący przesyłki a odbiorcą spedytor dekonsolidujący. Przewoźnik ma wgląd tylko w list zbiorczy.

1.6. Dlaczego spedytor konsoliduje przesyłki? Jednym z powodów jest to że podpisując z przewoźnikiem umowę o przewóz jednej dużej przesyłki, spedytor otrzymuje niższą stawkę za przewóz i dzięki temu ogranicza koszty również właścicielowi towaru. Innym powodem jest pewność że od przewoznika wszystkie przesyłki odbierze jego partner, który zabezpieczy interesy jego klientów.

1.7. Co oznaczają skróty AWB, MAWB, HAWB? Skrótem AWB określa się lotniczy list przewozowy. List ten oznaczony jest zawsze jedenastocyfrowym numerem, gdzie pierwsze trzy cyfry oznaczają przewoźnika (np. 080 – LOT, 020 – Lufthansa, 125 – British Airways). Skrótem MAWB określa się zbiorczy lotniczy list przewozowy dla przesyłek skonsolidowanych. List MAWB jest jednocześnie listem AWB. Skrót HAWB oznacza lotniczy list przewozowy przesyłki skonsolidowanej.

1.8. Co oznaczaja skróty CC i PP? Są to oznaczenia precyzujące kto płaci za transport, występują między innymi na lotniczych listach przewozowych. Skrót CC oznacza za transport jest płatny przez odbiorcę towaru po jego dostawie. Skrót PP oznacza ze transport został opłacony przez nadawcę przesyłki.

1.9. Co oznacza skrót DMC i jakie czynności należy wykonać gdy towar uległ uszkodzeniu? Skrótem tym oznacza się protokół uszkodzenia przesyłki. Dokument ten wystawia agent handlingowy linii lotniczej, która przewoziła przesyłkę. Pismo o odszkodowanie, odbiorca musi złożyć u agenta handlingowego w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki od niego (również odbioru przez spedytora). Do pisma musi byc dołączony oryginaą AWB oraz dokument potwierdzający wartość roszczenia (faktura, SAD).

1.10. Co oznacza sformułowanie door to door? Door to door (od drzwi do drzwi) oznacza pełną obsługę spedycyjną z odbiorem towaru od dostawcy, transport do portu lotniczego, formalnoąci w porcie, transport lotniczy do portu odbiorcy, formalności w porcie odbiorcy, dostawędo odbiorcy.

1.11. Co oznacza sformułowanie door to airport? Jest to dostawa obejmująca odbiór towaru od dostawcy, transport do portu lotniczego, formalności w porcie, transport lotniczy do portu odbiorcy, formalności w porcie odbiorcy. Odbiorca we własnym zakresie odbiera towar z portu.

1.12. Co oznacza sformułowanie airport to airport? Dostawca we własnym zakresie dowozi towar do portu. Obsługa spedycyjna obejmuje formalności w porcie, transport lotniczy do portu odbiorcy, formalności w porcie odbiorcy. Odbiorca we własnym zakresie odbiera towar z portu.

1.13. Co oznacza sformułowanie airport to door? Dostawca we własnym zakresie dowozi towar do portu. Obsługa spedycyjna obejmuje formalności w porcie, transport lotniczy do portu odbiorcy, formalności w porcie odbiorcy, dostawę do odbiorcy.

1.14. Co oznacza skrót FCL? Skrót ten oznacza przewozy cało kontenerowe. Stosuje się go między innymi w transporcie morskim.

1.15. Co oznacza skrót LCL? Skrót ten oznacza drobnicowe przewozy kontenerowe. Stosuje się go miedzy innymi w transporcie morskim.

1.16. Co to sa przewozy drobnicowe? W odróznieniu od przewozów FCL lub cało pojazdowych, są to przewozy przesyłek nie zajmujących całych kontenerów lub środków przewozowych. Z reguły, skladają się one z wielu przesyłek dla róznych odbiorców.

1.17. Co to jest waga objetościowa i jak naliczane są należnosci za przewóz lotniczy? Należności za przewóz lotniczy naliczane są wedlug masy brutto przesyłki. W przypadku jednak gdy objętość przesyłki przekracza 6 dm3 na każdy kilogram masy brutto wylicza się tak zwana „wagę objetosciową”: dług. (cm) x szer. (cm) x wys. (cm) / 6000. Do wyliczenia należności za przewóz stosuje się „wagę objętościową” za każdym razem, gdy jej wartość jest wyższa od wartości masy brutto przesyłki.

1.18. Co to jest LGS Sp. z o.o.? Jest to podmiot gospodarczy, świadczący usługi agenta handlingowego dla prawie wszystkich linii lotniczych wożacych przesyłki do Warszawy. Agent handlingowy zajmuje się obslugą naziemną przesyłek swoich kontrahentów – linii lotniczych.

1.19. Po jakim czasie spedytor moze odebrać przesyłkę i jej dokumenty od LGS? LGS zabezpiecza sobie pięc godzin od momentu wyładowania samolotu na dokonanie pełnej obsługi handlingowej. Oczywiście termin ten nie jest rygorystycznie przestrzegany.

1.20. Co to są warunki dostawy? Warunki dostawy wg INCOTRMS 1990, okreslają roszczenia i zobowiazania: tak, kupującego jak i sprzedajacego. Jasno wyjasniają kto i od którego momentu ponosi koszty i ryzyko związane z dostarczeniem i ubezpieczeniem przesyłki. I tak w zależności od rodzaju dostawy koszty ponoszone sa przez:

2.1. Co to jest agencja celna? Agencja celna jest podmiotem uprawnionym do dokonywania przed organami celnymi wszelkich czynności przewidzianych w Kodeksie Celnym w imieniu swoich mocodawców (klientów).

2.2. Dlaczego podmiot dokonujacy obrotu towarowego z zagranicą powinien korzystać z uslug agencji celnej? Ponieważ jest to wyspecjalizowana jednostka, powołana w celu zabezpieczenia przed urzędem celnym interesów swoich klientów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zatrudniony w agencji celnej personel, wciąż doskonalacy swoje kwalifikacje, powoduje ze jej klienci nierzadko unikają znacznych obciążen fiskalnych i logistycznych. Szczególnie w polskich warunkach, czesto zmieniających się przepisów prawa ma to duże znaczenie.

2.3. Jakie dokumenty niezbędne są do dokonania odprawy celnej? Do dokonania odprawy celnej wymagane jest bezwzglednie:

2.4. W jakich sytuacjach wystarczy kopia faktury? W wypadkach braku oryginalu faktury, za dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów może byc uznana kopia faktury przy wartości nie przekraczajacej równowartosci 70 EURO albo dla towarów o zerowej lub zawieszonej do zera stawce celnej i zerowej stawce podatkowej.

2.5. Co powinna zawierać faktura celna? Faktura powinna zawierać w szczególnościi: nazwe i adres kontrahenta, nazwe i adres nabywcy, numer, miejsce i date wystawienia, rodzaj i ilość towarów oraz jego wartość wyrazoną w walucie wymienialnej lub walucie polskiej, cenę jednostkową, kraj pochodzenia towarów, warunki dostawy (wg INCOTERMS 1990).

2.6. Co powinno zawierać tłumaczenie faktury? Tłumaczenie faktury winno zawierać elementy niezbędne do prawidłowego zaklasyfikowania towarów do poz. PCN, a w szczególności: nazwe towaru, materiał z jakiego wytworzono towar. Opis zasady działania (w przypadku urządzeń) lub(i), rodzaj i opis urządzeń, do których towar zostanie wykorzystany. Parametry w jednostkach (np. fizycznych), specyficznych dla danego towaru (np. żarówka 220V 75W). W przypadkach uzasadnionych można zrezygnować z niektórych z w/w punktów. Tłumaczenie nalezy (w miare możliwości) napisac na oddzielnym blankiecie. Należy je czytelnie podpisaś, podając nr D.O. osoby tłumaczącej.

2.7. W jakim czasie należy dokonać zgłoszenia celnego? Zgłoszenie powinno być dokonane, licząc od daty złożenia deklaracji skróconej w terminie do: 1. Dzięwiećdziesiąt dni przy przewozie drogą morska. 2. dwadzieścia dni przy przewozie inna drogą niż morska. Terminy te mogą być przedłużone przez organ celny, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, złożony przed upływem terminu, odpowiednio o 30 dni i o 7 dni.

2.8. Co to jest Karnet ATA? Karnet ATA jest to dokument stosowany przy odprawie czasowej towarów (z wyłączeniem srodków transportu). Za pośrednictwem karnetu ATA można dokonać czasowego przywozu lub wywozu towarów. Zaleta stosowania karnetu to przede wszystkim zwolnienie z wymogów: 1. Ubiegania się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej. 2. Wnoszenia oplat z tytułu zabezpieczenia kwoty wynikajacej z długu celnego. 3. Wnoszenia opłat manipulacyjnych oraz za udzielenie pozwolenia pobierany przez urzędy celne. 4. Wypełniania dokumentu SAD. W Polsc